دفترحساب شامل قسمت های زیر می باشد

1.       لیست طرف حساب ها

a.       در این قسمت افرادی که با آنها حساب دفتری داشته باشید، نشان داده می شود

2.       انتخاب انواع طرف حساب

a.       این قسمت شامل سه نوع می باشد که طرف حساب ها را بر همین اساس دسته بندی می کند که با تاچ روی علامت  دیالوگی مشاهده خواهد شد که شامل قسمت های زیر می باشد.

                                                               i.      دفتر حساب : در این حالت تمامی طرف حساب های فاکتور خرید و فروش و چک فروشگاه و چک مشتری نمایش داده خواهند شد

                                                             ii.      دفترحساب خرید : در این حالت تنها طرف حساب های فاکتور خرید و چک فروشگاه نمایش داده خواهند شد

                                                            iii.      دفترحساب فروش: در این حالت تنها طرف حساب های فاکتور فروش و چک مشتری نمایش داده خواهند شد

 

نمایش سه نوع دسته بندی

3.       جزئیات حساب

a.       تراکنشهای بین فروشگاه و طرف حساب ها در این قسمت با جزئیات نمایش داده می شود

b.       یک سری علامات در هر تراکنش وجود دارد:

                                                               i.      علامت + کنار عبارت طلب فروش = زمانی نمایش داده می شود که در ثبت دریافت فاکتور فروش، از حساب دفتری استفاده کرده باشید

                                                             ii.      علامت – کنار عبارت بدهی خرید = زمانی نمایش داده می شود که در  ثبت پرداخت فاکتور خرید، از حساب دفتری استفاده کرده باشید

                                                            iii.      علامت  کنار عبارت دریافت طلب = زمانی نمایش داده می شود که طلب فروش خود را وصول کرده باشید

                                                           iv.      علامت کنار عبارت پرداخت بدهی =  زمانی نمایش داده می شود که بدهی خرید خود را پرداخت کرده باشید.


نمایش دفتر حساب