شرکت مدل سازان نرم افزار

نرم افزار حساب کتاب توسط اعضای تیم طراحی و توسعه شرکت مدل سازان نرم افزار طراحی و توسعه یافته است.  این شرکت متشکل از دانش آموختگان رشته نرم افزار از دانشگاه های معتبری همچون صنعتی شریف می باشد؛ که برخی از آنها بیش از ده سال تجربه حضور در سازمان ها و شرکت های مختلف فعال در حوزه ICT کشور را در سمت های مختلف مدیر پروژه، تحلیلگر و طراح سیستم، مشاور، عضویت در هیئت مدیره، ریاست کمیسیون نرم افزار و ... داشته اند. از سال 93 تا کنون این گروه در قالب مجموعه شرکت مدل سازان نرم افزار پا به عرصه خدمت گذاشته اند