پین کردن:

برای سهولت دسترسی به کالاهای پر استفاده می توانید آنها را در ابتدای لیست کالا ثابت نگه داشته (پین کردن) تا همیشه در دسترس باشند.

برای ثابت نگه داشتن کالا(پین کردن) باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) در این حالت می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید

تصویر کالا با کالاهای انتخاب شده

2.       روی علامت پین  تاچ کنید تا کالا یا کالاهای انتخاب شده به ابتدای لیست منتقل شده و در آن مکان ثابت شوند

تصویر کالای پین شده

نکته1 : برای هر دسته به صورت جداگانه می تواند کالاها را پین کرد ولی نمی توان یک کالا را همزمان در دو دسته پین کرد.

نکته2: برای خارج کردن یک کالا از پین نیز همان مراحل بالا را انجام دهید.

 

کپی کالا:

برای اینکه راحت تر بتوانید کالاهایی با مشخصات مشابه ایجاد کنید می توانید از کپی کردن کالا استفاده کنید

برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) در این حالت می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید

تصویر کالا با کالاهای انتخاب شده

2.       روی علامت کپی   تاچ کنید تا تمامی کالاهای انتخاب شده را در همان لیست کپی کند (یعنی تکرار می شوند)

3.       حال می توانید هر کدام از کالاها را جداگانه ویرایش کرده و تغییر دهید.


تصویر کپی کالاها

جستجو:

در صورتی که تعداد کالاهای فروشگاه زیاد باشد و با اسکرول کردن نتوان آنها را به راحتی پیدا کرد می توان از قابلیت جستجو در کالاهای فروشگاه استفاده کرد

برای اینکار روی علامت جستجو تاچ کنید و نام کالای مورد نظر خود را وارد کنید

تصویر نتایج جستجوی کالا

 

نکته1 : در جستجو در صورتی که حتی قسمتی از نام کالا را وارد کنید میتوانید کالای مورد نظر خود را در نتایج جستجو مشاهده کنید

نکته2 : جستجو  هنگام نمایش کالاهای یک دسته، تنها در کالاهای همان دسته انجام می شود.