در این بخش کالاها یا خدمات فروشگاه قرار می گیرند

هر کالا به صورت یک دایره رنگی که درون آن چند حرف یا تصویری وجود دارد نمایش داده می شود. در زیر آن عنوان نمایشی کالا قرار دارد.

کالا

تصویر قسمت کالا 

امکانات موجود در این قسمت کالا:

1.       لیست کالاها به همراه تصاویر

2.       دسته بندی کالاها با امکان اضافه کردن دسته بندی کالا

3.       مشاهده کالاهای صنف (کالاهایی که فروشگاه های هم صنف شما به اشتراک گذاشته اند.)

4.       جستجو در کالاهای صنف

5.       اضافه کردن کالا

6.       جستجو در کالاهای فروشگاه

 انتخاب کالا

تصویر قسمت کالا در حالت انتخاب

7.       کپی کردن کالاها

8.       پین کردن(ثابت کردن کالا) در ابتدای لیست کالاهای در هر دسته

 ویرایش کالا

ویرایش کالا

9.       ویرایش کالا و مدیریت موجودی