در صورت از بین رفتن اطلاعات به هر دلیلی، فقط در مدت چند ثانبه می توانید آن ها را برگردانید.