دو نوع پرداخت ساده(سریع) و ترکیبی وجود دارد:


پرداخت ساده

 این نوع ثبت پرداخت فقط برای  فاکتور فروش  در نظر گرفته شده است و شامل دو نوع نقد و کارتخوان می باشد


مزایا:

در این حالت بدون در نظر گرفتن تنظیمات و توضیحات می توانید به سرعت نسبت به پرداخت فاکتور خود اقدام کنید

 

پرداخت ترکیبی

زمانی که نیاز باشد در روند ثبت پرداخت یا دریافت فاکتور خود بصورت ترکیبی از نقد، کارت خوان، واریز به حساب، دفتر حساب، چک و یا تخفیف استفاده کنید، لازم است تا از این روش برای پرداخت استفاده کنید

روش استفاده:

 

نکته : در فاکتور خرید بصورت پیش فرض از پرداخت ترکیبی استفاده می شود اما در فاکتور فروش باید روی آیکن کنار دکمه نقد  تاچ کنید

 

مزایا

1-      ثبت مبلغ بصورت ترکیبی از حالت های مختلف  مانند نقد، چک، کارتخوان، واریز به حساب و برداشت از حساب و نسیه(حساب دفتری)، و تخفیف

2-      ثبت تخفیف و دیگر مبالغ بصورت درصدی

3-      ثبت توضیحات برای هر پرداخت و توضیحات کل فاکتور

4-      ثبت تصاویر اسناد برای هر پرداخت

5-      ثبت اطلاعات مشتری و تاریخ سررسید در هنگام ثبت چک و حساب دفتری (نسیه)

نمایش دیالوگ پرداخت ترکیبی


اطلاعات قابل ثبت کردن در انواع پرداخت در پرداخت ترکیبی

1.       پرداخت نقد:  در این قسمت میتوانید تصویر رسید نقد و توضیحات را ثبت کنید

2.       پرداخت با کارتخوان : در این قسمت علاوه بر ثبت تصویر رسید کارتخوان و توضیحات، می توانید کارتخوانی را که از آن استفاده شده را نیز مشخص کنید و یا در صورت عدم وجود نسبت به اضافه کردن آن در لیست کارتخوان ها (حساب های بانکی دارای کارتخوان) اقدام کنید

3.       حساب دفتری: در این قسمت می توانید علاوه بر  ثبت توضیحات، تاریخ سررسید بدهی یا طلب مشتری و اطلاعات طرف حساب را نیز وارد کنید

4.       چک مشتری : علاوه بر ثبت توضیحات چک می توانید تاریخ سررسید چک و تصویر روی چک و تصویر پشت چک و همچنین اطلاعات مشتری را نیز در برنامه ثبت کنید.

5.       چک فروشگاه: علاوه بر امکانات چک مشتری باید حسابی را که چک مورد نظر ما مربوط به آن حساب می باشد را مشخص و یا در صورت عدم وجود نسبت به ایجاد آن اقدام کنید

6.       برداشت از حساب: از این قسمت می توانید برای پرداخت فاکتور خرید از حساب مشخص شده خود استفاده کنید.

7.       واریز به حساب: از این قسمت میتوانید حساب مورد نظر را مشخص کرده و تصویر رسید و توضیحات را در برنامه وارد کنید و یا در صورت عدم وجود نسبت به ایجاد آن اقدام کنید